Waal en Maas-connectie

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 191
Waal en Maas-connectie

De verbinding tussen de Waal en Maas is aan begin van de 20e eeuw afgesloten. Het doel van het project Waal en Maas-connectie is deze verbinding weer te openen en zo de uitwisseling, van water én levende have, tussen Waal en Maas weer op gang te krijgen.

In de afgelopen tien jaar hebben de initiatiefnemers al diverse opties onderzocht om de ecologische relatie tussen de Waal en de Maas te herstellen. In een recente planstudie bleek dat de ecologische verbinding niet alleen ruimtelijk inpasbaar en technisch haalbaar is; het project bleek ook financierbaar en kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak.

Beleidsdilemma's
Het project is begin 2015 echter vastgelopen op met name beleidsmatige blokkades. Zo worden er problemen verwacht met het hoogwaterveiligheidsbeleid en bleek het toetsingskader vanuit de bevaarbaarheid van de Waal te rigide om de risico’s van verondieping van het vaarbed op een andere manier te beoordelen en/of te beheersen.

Binnen het LIFE-IP Deltanatuur-project proberen de initiatiefnemers deze (en andere) beleidsdilemma’s te slechten en meer inzicht te krijgen in de onderliggende belangen en afwegingen. Als eerste stap werken wij de mogelijke toegevoegde waarde van het initiatief voor alle omgevingspartijen (waaronder Rijkswaterstaat) verder uit. Met name de betekenis voor de realisatie van de KRW-doelen, de drinkwatervoorziening uit de Maas en de zoetwatervoorziening in de zuid-westelijke delta bieden mogelijke aanknopingspunten voor versterking van het initiatief.

Draagvlak
Daarnaast starten we het (wederom) opbouwen van draagvlak bij de omgevingspartijen, door een verkenning van de mogelijkheden tot wederzijdse samenwerking. Op basis van deze nieuwe inzichten verwachten we aan het einde van het LIFE-IP project een nieuw planvoorstel te kunnen ontwikkelen, inclusief creatieve oplossingen om negatieve effecten weg te nemen.

Het idee om de verbinding tussen de Waal en de Maas te herstellen, is een initiatief van Stichting Waal-Maas Symbiose en Natuurmonumenten; ondersteund door Staatsbosbeheer, Cubic Square, HKV Lijn in Water en ARK Natuurontwikkeling.