Visserij en Natuur Noordzee

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 140
Visserij en Natuur Noordzee

Een van de grootste uitdagingen in de Noordzee is het duurzaam combineren van visserij, energieproductie en natuur. Doel is een breed gedragen beeld te ontwikkelen van te beschermen natuur en ecologisch waarden en een vorm van visserij die daarop aansluit. Daarnaast moet ook ruimte zijn voor de wensen vanuit Natura2000, de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB).

Kwetsbare soorten
Binnen LIFE IP zijn diverse activiteiten voorzien die uiteindelijk moeten bijdragen aan het versterken van de natuur en de veerkracht van de Noordzee. Denk daarbij aan een evaluatie van de huidige beleidseffectiviteit en studies naar beschermde gebieden op zee, bescherming van kwetsbare soorten en habitats en verduurzaming van de visserij.

Het deelproject Visserij en Natuur Noordzee is een project van Rijkswaterstaat/ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken en wordt in nauwe samenwerking met sectoren en stakeholders uitgevoerd. Het maakt deel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur.