Vismigratie in grote wateren

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 164
Vismigratie in grote wateren

De betrokken waterschappen willen in dit project de bestaande vismigratieroutes in kaart brengen en aanwezige vismigratievoorzieningen evalueren. Op basis van de uitkomsten formuleren we maatregelen die nodig zijn om te komen tot het optimaal bereikbaar maken van leefgebieden.

Gezonde vispopulatie
Deze acties dragen bij aan het bereiken van een gezonde en productieve vispopulatie voor de IJssel en haar vele zijrivieren. De gezonde vispopulatie bestaat uit de driedoornige stekelbaars, paling en de Natura 2000-soorten bittervoorn, kleine modderkruiper en de rivierdonderpad.

We willen de beleidscyclus in de demonstratieprojecten versnellen en breed communiceren in het landelijke netwerk, waarbij we ook verbinding zoeken met andere partijen naast de partners in het project. Tevens staat deze actie ook voor het belang van een gezond en bereikbaar internationaal stroomgebied. Het resultaat is een strategie voor het monitoren van vismigratieroutes en evalueren van vismigratievoorzieningen in het IJsselstroomgebied.

Waterschappen
Het deelproject Vismigratie in grote wateren is een project van de betrokken waterschappen (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vechtstromen, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Waterschap Drents Overijsselse Delta) en maakt deel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur.

Meer informatie

Bekijk de folder "Vismigratie, van rivier naar zee en omgekeerd"

Actuele ontwikkelingen

Bekijk de video-reportage Natuurlijk Zoey: "Gezenderde vissen zwemmen steeds makkelijker door de Langbroekerwetering"

Volg de Facebook-pagina van Swimway Vecht voor actuele ontwikkelingen bij het Waterschap Vechtstromen