Swimway Wadden Sea

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 222
Swimway Wadden Sea

Nederland, Denemarken en en de Duitse deelstaten Schleswig-Holstein en Niedersachsen werken de komende jaren samen aan het actieprogramma Swimway Wadden Sea. Doel is de visstand in de Waddenzee te verbeteren in combinatie met een duurzaam gebruik en beheer van het gebied.

Veel vissoorten
De Waddenzee speelt in de levenscyclus van veel vissoorten een belangrijke rol. Voor sommige soorten is het een doortrekgebied, voor anderen paaigebied en voor weer anderen het enige leef- of foerageergebied.

De visstand is de afgelopen decennia door diverse oorzaken zowel qua omvang als qua diversiteit afgenomen. Dit was de reden voor het opstellen van de zogenoemde Fish Targets tijdens een trilaterale ministerconferentie in 2014.

Versnipperd
Beheer van het Natura 2000-gebied Waddenzee is verdeeld over drie landen en binnen de landen is het beleid en beheer ook weer versnipperd. Hierdoor is het implementeren van de N2000-opgaven niet eenvoudig en ligt er een aanzienlijke governance-uitdaging.

Binnen het programma Swimway Wadden Sea wordt gestreefd naar het verbeteren van de samenwerking en uitwisseling tussen en binnen de beherende organisaties en landen. Dit gaat zowel over beleid en beheer als over onderzoek, monitoring, maatregelen, communicatie en educatie.

Wadden Sea Board
Op al deze onderdelen is samenwerking en uitwisseling op trilateraal vlak noodzakelijk. Waar mogelijk wordt aangesloten op bestaande programma’s en activiteiten. Voor dit governance-aspect biedt LIFE de structuur, middelen en tools. De uitvoering gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Wadden Sea Board en in goede afstemming met stakeholders.