• Projecten
  • Schelpdierbanken als kraamkamer en schuilplaats

Schelpdierbanken als kraamkamer en schuilplaats

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 130
Schelpdierbanken als kraamkamer en schuilplaats

Ooit bestond 20% van de Noordzeebodem uit schelpdierbanken. Deze zijn verdwenen door overbevissing, verwoesting van de leefomgeving en ziektes. ARK Natuurontwikkeling doet samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF) proeven om platte oester- en mosselbanken terug te brengen in de Voordelta. De natuurlijke rijkdom op plekken mét schelpdierbanken is namelijk twee maal zo hoog als op plekken zonder schelpdierbanken.

Kraamkamer
Schelpdierbanken dienen als kraamkamer en schuilplaats, maar ook als foerageerplek voor kleine en grote zeedieren: van plankton tot zeekat en zeebaars. Die voedselrijkdom trekt grotere vissen en vogels aan, zoals de steur en de zwarte zee-eend. En daarmee ook natuurliefhebbers, sportvissers en sportduikers, die indirect bijdragen aan de regionale economie.

Door te werken aan de terugkeer van schelpdierbanken, geven we de natuur in de Nederlandse kustzone een zetje en werken we aan rijke natuur onder én boven water.

ARK en WNF
ARK en het WNF werken samen onder de koepel van het ‘Droomfondsproject Haringvliet’ aan dit project, dat deel uit maakt van het programma LIFE IP Deltanatuur.

Naast dit LIFE IP Deltanatuur schelpdierherstelproject in de Voordelta, wordt er vanuit het LIFE IP Deltanatuur project Offshore windparken en natuur bijgedragen aan de herintroductie van de platte oesters in de Noordzee ter hoogte van Noordwijk aan zee. En door LIFE IP Deltanatuur partners ARK Natuurontwikkeling en WNF worden stappen gezet in het herstel van de oesterbanken in de Noordzee bij Borkumse Stenen.