Samenwerken aan Bodem & Water

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 113
Samenwerken aan Bodem & Water

In Noord-Holland werken overheid en agrariërs samen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Dit oppervlaktewater wordt geregeld geloosd op de Waddenzee, het IJssel– en Markermeer en via het Noordzeekanaal op de Noordzee. Doel van het project is een schone, gezonde natuurlijke omgeving waar landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt.

Beweging vanuit de landbouw
De opgave in Noord-Holland vraagt om een breed gedragen strategie. Daarom werken de waterbeheerders, provincie, LTO-Noord, vier agrarische collectieven en individuele agrariërs samen aan een grootschalige uitrol van maatregelen op agrarische bedrijven.

Essentieel is dat de beweging vanuit de landbouw zelf komt; alleen op deze manier kun je wezenlijke veranderingen doorvoeren. Het stimuleren van het nemen van maatregelen op de bedrijven van de agrariërs loopt via een online landbouwportaal. Ook geeft dit portaal toegang tot subsidies.