• Projecten
  • Rivierherstel Vecht en Beneden-Regge

Rivierherstel Vecht en Beneden-Regge

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 160
Rivierherstel Vecht en Beneden-Regge

Het doel van deze actie is om synergie te realiseren tussen de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura2000 bij rivierherstel in het Natura2000-gebied Vecht en Beneden-Regge. Dit doen we door Building with Nature (BwN) in te zetten. Building with Nature is daadwerkelijk bouwen mét de natuur, in plaats van bouwen en de gevolgen voor de natuur zoveel mogelijk te beperken.

Riviersystemen
Building with Nature gaat om een nieuwe vorm van planontwikkeling. Het concept helpt bij rivierherstelmaatregelen doordat we ons concentreren op het volledige riviersysteem in plaats van losse onderdelen. Daarnaast draagt het ook bij aan het op een natuurlijk(er) wijze inrichten van het totale riviersysteem. Dit sluit direct aan bij alle 3 de hoofddoelen in het Prioritized Action Framework (PAF).

Bij het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge willen we daarnaast de doelen verwezenlijken die we voor de gehele Vecht hebben opgesteld, te weten waterveiligheid, waterkwaliteit, het creëren van een sociaaleconomische impuls voor de regio, en het op geïntegreerde wijze verwezenlijken van natuurdoelstellingen.

Waterschap Vechtstromen
Het deelproject Rivierherstel is een project van Waterschap Vechtstromen en maakt deel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur.

Bekijk hier de korte film van Waterschap Vechtstromen over het natuurherstel van de Vecht.