Offshore windparken en natuur

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 168
Offshore windparken en natuur

Riffen vervullen een belangrijke functie onder water: ze filteren water, zijn een aanhechtingsplek en een bron van voedsel. Door menselijk ingrijpen en ziektes zijn uit de Noordzee de natuurlijke riffen, vaak schelpdierbanken, nagenoeg volledig verdwenen.

In het project “Offshorewindparken en natuur” worden de mogelijkheden onderzocht om de terugkeer van de platte oesters in de Noordzee te bevorderen door hen te introduceren in windparken op zee. Hiermee wordt ook de instandhouding bevorderd van de mariene habitattypen en de hierin levende dier- en plantensoorten uit de EU-habitatrichtlijnen. Daarnaast wordt in dit project gekeken welke kansen de ontwikkeling van onderwaternatuur rondom offshore windmolens biedt als toekomstige voedselvoorziening, zoals de teelt en oogst van platte oesters.

Het project richt zich op:

  • Inzicht krijgen in de biologische mogelijkheden van oesterbanken rondom offshore windmolens
  • Delen van inzichten vanuit verschillende oesterherstelprojecten wereldwijd
  • Delen en verkennen van de mogelijkheden met de windsector
  • Samen met de meest betrokken partijen starten van een proces voor een optimaal ontwerp van een oesterherstelpilot in een specifiek offshore windpark

Samenwerking

Het project “Offshore windparken en natuur” is onderdeel van het LIFE IP Deltanatuur programma. Vanuit het LIFE IP Deltanatuur programma werken voor dit project het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Stichting de Noordzee samen.

Naast dit scheldierherintroductieproject in de Noordzee ter hoogte van Noordwijk aan zee, wordt er vanuit het LIFE IP Deltanatuur project Schelpdierbanken bijgedragen aan de herintroductie van de platte oesters in de Voordelta. En worden door LIFE IP Deltanatuur partners ARK Natuurontwikkeling en WNF stappen gezet in het herstel van de oesterbanken in de Noordzee bij Borkumse Stenen.