Klimaatadaptatie

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 203
Klimaatadaptatie

Acht natuurorganisaties gaan samen ‘natuurlijke klimaatbuffers’ opzetten in natte gebieden. Dat zijn inrichtingsprojecten waar natuur en klimaatadaptie hand in hand gaan. Uit experimenten in de afgelopen jaren is gebleken dat in gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, deze gebieden meegroeien met de klimaatverandering. En op deze manier ook de leefbaarheid in Nederland verbeteren.

Van pilot naar mainstream
De integratie van dergelijke ‘nature-based-solutions’ in ruimtelijke projecten leidt vaak tot governance-vraagstukken. Zo zijn er ogenschijnlijk conflicterende kortetermijnbelangen en meerdere gebiedsdoelen en financieringsstromen die samengebracht moeten worden.

De acht natuurorganisaties, verenigd in de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK), hebben vanaf 2008 veel pilotervaring opgedaan met deze aanpak. Met dit LIFE IP-project wil de coalitie eerdere pilotervaringen opschalen en nieuwe pilots initiëren. Bovendien wil de CNK via communicatie, discussie en het uitwisselen van ervaringen bewerkstelligen dat overheden en private partijen ‘nature-based-solutions’ in het waterbeheer promoveren tot voorkeursaanpak.

Koppelen
De CNK zal, in samenwerking met het LIFE IP-netwerk, inventariseren waar natuurherstel en –ontwikkelingsopgaven kunnen worden gekoppeld aan andere ruimtelijke opgaven. En dan met name op het gebied van waterbeheer en klimaatadaptatie. De focus ligt daarbij op Natura-2000-doelen in Natura-2000-wetlands, inclusief de relevante nabije omgeving, wateren en milieucondities.

De CNK wil initiatieven voor kansrijke ‘meekoppelprojecten’ stimuleren met inzet van kennis, netwerk, capaciteit en zo mogelijk beperkte financiële middelen. In het verlengde van dit LIFE IP-project zullen CNK-partners veelbelovende nieuwe natuurlijke klimaatbufferprojecten adopteren en andere stakeholders, zoals waterbeheerders en locatie overheden, stimuleren deze aanpak te omarmen.

Samenwerking
Het deelproject Klimaatadaptatie is een programma van acht natuurorganisaties, allen partner van het programma LIFE IP Deltanatuur: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LandschappenNL, Wereldnatuurfonds Nederland, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Natuur en Milieu Federaties en Ark Natuurbeheer.