Gebiedsfondsen

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 115
Gebiedsfondsen

Het financieren van grootschalige ingrepen ten behoeve van natuur in de grote wateren is vaak problematisch. Ook als het geld wel beschikbaar is bij verschillende partijen, lukt het niet altijd om tot uitvoering te komen. Wetten en regels belemmeren het toekennen van middelen. Daarmee komen natuurprojecten niet tot uitvoering. Met als gevolg dat natuurdoelen niet gehaald worden, de natuurkwaliteit niet op orde is en gebieden ruimtelijk op slot gaan.

Geïntegreerde aanpak van financiering
Het doel van deze actie is om na te gaan of een geïntegreerde aanpak in de financiering van natuurmaatregelen in de grote wateren haalbaar en kansrijk is. En of deze aanpak kan bijdragen aan het (sneller en efficiënter) bereiken van de ecologische doelen in de grote wateren.

Het tweede doel is om te beoordelen of en hoe een dergelijke financieringsconstructie kan worden toegepast in het IJsselmeergebied. De interactie tussen grootschalige ingrepen voor natuur en de ruimte voor economische ontwikkelingen staat daarin centraal.

IJsselmeer en andere grote wateren
Een derde doel is om te bekijken op welke wijze een gebundelde financiering én de ervaringen in het IJsselmeergebied van toepassing zijn voor andere grote wateren.

Binnen dit project is er continu aandacht voor het betrekken van alle LIFE IP-partners bij de werkwijze en resultaten. Zo kunnen ook zij kennis opbouwen over financiering van grootschalige (natuur)ingrepen in de grote wateren. Ook zal aandacht uitgaan naar partijen buiten LIFE IP.