Programmabijeenkomst LIFE IP Deltanatuur

  • Zet in mijn agenda
    16-04-2019 09:30:00 16-04-2019 17:00:00 Europe/Amsterdam Programmabijeenkomst LIFE IP Deltanatuur Elk jaar organiseren we een Programmabijeenkomst waar verschillende partijen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van deltanatuur elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. Dit jaar hebben we een ochtendprogramma speciaal gericht op de LIFE IP Deltanatuur actiehouders en partners en een mini-symposium met verschillende actuele thema’s in de middag, bedoeld voor een breder publiek. Programma Ochtend: verdieping voor LIFE IP Deltanatuur actiehouders &... Griffioenlaan 2 utrecht Kernteam LIFE IP Deltanatuur noreply DD-MM-YYYY
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 830
Door Marieke Hoorn 221 dagen geleden
LEF Future Center- RWS Westraven
Griffioenlaan 2 utrecht
16-04-2019 09:30
16-04-2019 17:00
Kernteam LIFE IP Deltanatuur

Elk jaar organiseren we een Programmabijeenkomst waar verschillende partijen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van deltanatuur elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen.

Dit jaar hebben we een ochtendprogramma speciaal gericht op de LIFE IP Deltanatuur actiehouders en partners en een mini-symposium met verschillende actuele thema’s in de middag, bedoeld voor een breder publiek.

Programma

Ochtend: verdieping voor LIFE IP Deltanatuur actiehouders & partners

09.30 – 10.00 uur

Inloop, koffie & thee
10.00 – 10.30 uur Opening, voortgang van het programma en ambitie voor de volgende fase
10.30 – 12.30 uur Parallelle sessies in thematische groepen: tussenevaluatie acties & leren van elkaar. In deze sessies staan we stil bij de voortgang, de tussenresultaten, de samenwerking en de ambities voor de volgende fase.

 

Middag: mini-symposium voor LIFE IP Deltanatuur actiehouders & partners en een breder publiek       

12.30 – 13.30 uur Lunch & Inloop
13.30 – 14.30 uur

Inspiratie! & Natuurcollege

Donné Slangen, directeur Natuur bij het ministerie van LNV, geeft zijn visie op de 2e fase van het LIFE IP Deltanatuur programma.

In 2019 organiseren we samen met partner EMS een reeks natuurcolleges. In deze natuurcolleges behandelen verschillende wetenschappers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en NGO’s een onderwerp uit het LIFE IP Deltanatuurprogramma. Laat je op de Programmabijeenkomst inspireren tijdens het 1e Natuurcollege met de volgende sprekers:

Roel Posthoorn - Projectdirecteur Natuurmonumenten
In het natuurcollege verdedigt Roel de stelling “De Nederlandse delta heeft behoefte aan nieuwe pioniers”. Roel ontwikkelde een aantal natuurontwikkelingsprojecten in Nederland, waaronder natuurgebied Tiengemeten en de Markerwadden. Roel studeerde milieukunde aan de Universiteit van Utrecht en bos- en natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. 

Danielle de Nie - Directeur Wij.land
In dit college gaat Danielle de Nie in op de vraag hoe je beweging creëert tussen partijen die ogenschijnlijk tegengestelde belangen hebben. Danielle is mede-oprichter en directeur van Wij.land. Deze jonge organisatie werkt met boeren, ecologen, wetenschappers en natuurbeheerders aan een nieuw evenwicht in het Nederlandse landschap. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam bodembeheer. Danielle studeerde fysische geografie aan de Universiteit van Amsterdam.

 

14.30 – 16.00 uur

Mini-symposium: parallelle sessies over verschillende LIFE IP Deltanatuur thema’s. In deze sessies gaan we met elkaar in gesprek over actuele ontwikkelingen:

Getij Grevelingen: doorbraak in denken?
Christine Lammerts, Staatsbosbeheer - Programmamanager Zuidwestelijke Delta

Met de komst van beperkt getij ontstaat er een forse spanning op de bestaande (Natura 2000) natuurdoelen in de Grevelingen. Een technisch en financieel haalbare mitigatie en compensatie lijkt verder weg dan ooit. Biedt een ‘Natuurwinstplan Grevelingen’ met daarin een meer dynamische en flexibelere benadering van Natura 2000 in de Grote Wateren een oplossing? Of is het zelfs wenselijk om een overkoepelend “Natuurwinstplan Grote Wateren” te ontwikkelen wat de behouds- en ontwikkelopgave op de schaal van Nederland tussen alle Grote Wateren verbindt? Kan een dergelijk plan een formeel-juridische status krijgen? En hoe verhoudt dit zich tot de lopende actualisatie van de doelen- en aanwijzingssystematiek en de daaruit volgende generatie beheerplannen Natura 2000 in de Grote Wateren? Wordt Getij Grevelingen hiermee niet alleen een doorbraak in de dam, maar vooral een doorbraak in het denken?!

Vismigratie: overkomen van barrières
Arjan Berkhuysen, Directeur World Fish Migration Foundation

Bij een veerkrachtig en robuust ecologisch systeem in de Grote Wateren hoort een gezonde vispopulatie. Voor een gezonde vispopulatie is het van belang om leefgebieden optimaal bereikbaar te maken en te houden. Hoe zorg je voor connectiviteit? Onder water voor de vissen en boven water voor de stakeholders die erbij betrokken zijn? Hoe maak je Nederland vismigratie-proof?

Waterveiligheid en natuur: droge voeten in een dynamisch ecologisch systeem, kan dat?
Ate Wijnstra, Waterschap Noorderzijlvest - Projectmanager Hoogwaterbeschermingsprogramma Bart Specken, Waternet - Coördinator duurzaamheid
Siep Groen, Sr. Beleidsadviseur, Ministerie van LNV - DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied
Een kwart van Nederland ligt onder zeespiegelniveau en meer dan de helft van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Met de klimaatveranderingen komt de waterveiligheid naar verwachting nog meer onder druk. Wat betekent dit voor de natuur in onze Grote Wateren? En hoe kan een natuurlijke omgeving ook bijdragen aan waterveiligheid? Van grote vraagstukken naar samenwerken aan concrete oplossingen.

Joy of the commons: leren van het Programma Rijke Wadden (PRW)
Michiel Firet, Strategisch adviseur bij Programma naar een Rijke Waddenzee
Bram Streefland, Ministerie LNV - Coördinerend beleidsmedewerker Wadden

PRW werkt aan natuurverbetering en transities naar een duurzaam (economisch) gebruik van het Waddengebied. Duurzame havens, rijke dijken, te veel slib, visserij in transitie, leefruimte voor vogels, vissen en andere soorten: het is een complex samenspel uit evenwicht. In 2018 is het programma geëvalueerd (‘Koorddansen bij wind’). De naam symboliseert de uitdaging waarvoor PRW staat. Wat heeft het programma geleerd. Wat leert ons dat voor de andere Grote Wateren? Welke ervaringen heb jij die voor het Waddengebied een inspiratie kunnen zijn?

Gebiedsagenda’s: hét instrument om naar een integrale aanpak te komen?
Pieter den Besten, Ministerie IenW - Programmaleider IJsselmeeragenda

Voor verschillende Grote Wateren worden gebiedsagenda’s opgesteld, om vanuit een integrale visie tussen overheden en stakeholders te kunnen afstemmen rond toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Vanuit de natuuropgave bezien gaat het om zowel kansen als bedreigingen! Bij de gebiedsagenda´s staat de governance centraal. Voor definitieve besluitvorming voor specifieke projecten kan al veel worden gedaan aan draagvlak in het gebied. Hoe werkt dat nou zo’n gebiedsagenda? Hoe krijg je je eigen plannen in zo’n agenda? Wie werken er aan? Pieter den Besten (Ministerie van IenW) heeft de afgelopen jaren met vele regionale partners gewerkt aan de Agenda IJsselmeergebied 2050. Deze is op 17 mei 2018 door ruim 60 organisaties ondertekend. Op een interactieve wijze legt hij uit hoe dit proces is verlopen én hij gaat met je in gesprek over hoe een gebiedsagenda voor jouw plan zou kunnen werken!

Beleef de community of Practice Noordzee 2030
Nathalie Scheidegger en Hans Hillebrand, Ministerie LNV - Projectleiders Innovatie en kennisontwikkeling Noordzeestrategie 2030
Eén van de grootste uitdagingen in de Noordzee is het duurzaam combineren van functies als energieproductie, visserij en natuur. Het strategische ontwikkelingsproces Noordzee 2030 bereidt nieuw beleid voor dat richting geeft aan ingrijpende ontwikkelingen op de Noordzee. Nu en in de komende decennia. In dit licht is in 2018 de Community of Practice Noordzee 2030 opgericht (190 stakeholders waaronder overheden, ondernemers, NGO’s en wetenschappers). Dit heeft al geleid tot een aantal succesvolle stappen. Wat is de werkwijze van de CoP Noordzee 2030? En hoe kun je hieraan deelnemen? Kan deze werkwijze benut worden voor andere thema’s? Beleef tijdens deze sessie zelf hoe het is om aan een Community of Practice deel te nemen!

Deltaplan Biodiversiteitsherstel: hoe pakken we dat samen aan?
Natasja Oerlemans, WNF - Hoofd Voedsel & Landbouw
Eind 2018 presenteerde een brede maatschappelijke beweging (kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank) een deltaplan biodiversiteitherstel. Het is een droombeeld voor 2030 en een aanpak van hoe de trend van biodiversiteitsherstel omgebogen kan worden naar herstel. Dit plan is door vele partijen omarmd. Hoe slaan wij de handen ineen voor biodiversiteitsherstel in de Grote Wateren?

16.00 – 17.00 uur Borrel & Netwerken

 

Meer informatie

Heb je vragen over de Programmabijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar LifeIpDeltanatuur@rvo.nl 

Geen

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers