Eems-Dollard 2050

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 220
Eems-Dollard 2050

De Eems-Dollard is een prachtig, zeldzaam natuurgebied in Nederland: het laatste estuarium aan de Waddenzee. Uit onderzoek blijkt dat de natuur is verstoord. In het Programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties samen om de natuur, economie en leefbaarheid te versterken.

Er zit te veel slib in het water waardoor het aantal vissen, vogels en planten achteruitgaat. Het te troebele water zorgt er bovendien voor dat vissen niet goed kunnen rondtrekken. Daarnaast zijn er te weinig geleidelijke overgangen tussen zoet en zout water en tussen land en water. Daardoor staat de visstand onder druk en kunnen vogels geen geschikte broed- en rustplaatsen vinden.

Innovatieve natuurmaatregelen

  • We streven ernaar om vanaf 2022 jaarlijks een miljoen ton slib uit de Eems-Dollard te halen en dit slib nuttig te hergebruiken, bijvoorbeeld voor dijkversterking, het ophogen van landbouwgronden en het persen van bouwblokken.
  • We voeren innovatieve dijkconcepten en gebiedsontwikkelingsprojecten uit, creëren/herstellen natuurlijke leefgebieden en vangen slib in.
  • We onderzoeken structurele hydromorfologische verbeteringen op de lange termijn.

Het Programma Eems-Dollard 2050 is een project van het ministerie van I&W, de provincie Groningen en de ministeries van EZK en LNV. Het maakt deel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur.

Nederland-Duitsland samenwerking

Op 5 april 2019 ondertekenden Henk Staghouwer (gedeputeerde provincie Groningen) en minister Olaf Lies (Umweltministerie Niedersachsen) het gezamenlijke streefbeeld voor een ecologische strategie voor sedimentmanagement in de Eems-Dollard.