De Grevelingen

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 185
De Grevelingen

De Grevelingen is het grootste zoutwatermeer in Europa. Het meer is ontstaan door afdamming, na de watersnoodramp in 1953, als onderdeel van de Deltawerken. Ondanks dat de dynamiek van het estuarium is verdwenen, heeft het meer een hoge natuurwaarde, vooral voor kustbroedvogels.

Zuurstofloosheid en erosie
Er zijn ook problemen, zoals met de waterkwaliteit (zuurstofloosheid) en erosie van oevers. Het beleid van het rijk is om als verbetermaatregel weer een halve meter getij in de Grevelingen terug te brengen. En daarmee meer natuurlijke dynamiek.

Voor Staatsbosbeheer zijn de hoofddoelen voor Life IP in de Grevelingen:

  1. Betere kennis over de natuur ‘onder water’, zodat we de ecologie nu en straks beter kunnen volgen en begrijpen en uiteindelijk een goed onderbouwde afweging kunnen maken tussen beheren, beleven en benutten in de Grevelingen.
  2. Een plan te maken voor natuurwinst bij terugkeer van het getij, rekening houdend met klimaatverandering, de draagkracht van de natuur en het draagvlak in de regio.

Samenhang
Deze deelactie in de Grevelingen hangt nauw samen met de Verkenning Grote Wateren en de implementatie van de Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer.