Gerelateerde blogs

Samenwerken aan gebiedsontwikkeling in Smakterbroek

Samenwerken aan gebiedsontwikkeling in Smakterbroek

Dat je vanuit een waterschap kunt meekoppelen op...
Workshop Mutual Gains Approach: deelnemers aan de slag met Joint Fact Finding
Landbouwportaal Noord-Holland: plek waar veel sporen samenkomen

Landbouwportaal Noord-Holland: plek waar veel sporen samenkomen

Samenwerken met verschillende partijen en de...
 • Blogs
 • Platform
 • Nettie Aarnink: “Er zijn al nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, zelfs over de grenzen heen”

Nettie Aarnink: “Er zijn al nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, zelfs over de grenzen heen”

  Fieke Meijer
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 47
  Door Fieke Meijer in de groep Platform 75 dagen geleden
  Nettie Aarnink: “Er zijn al nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, zelfs over de grenzen heen”

  De stuurgroep deelt graag haar kennis en ervaring met de acties binnen het programma. Om die reden is het interessant om hun ervaringen en ideeën op het gebied van samenwerken aan de ontwikkeling van deltanatuur te delen met een breder publiek. Deze keer hebben we een aantal vragen voorgelegd aan Nettie Aarnink, bestuurder bij het Waterschap Vechtstromen en namens de Unie van Waterschappen lid van de LIFE IP Deltanatuur stuurgroep.

  De Unie van Waterschappen is een partner van het programma LIFE IP Deltanatuur. Hoe denkt u dat de Unie van Waterschappen kan bijdragen aan het doel van het programma?

  “De Unie van Waterschappen wil en kan samen met de andere partners binnen het programma LIFE IP Deltanatuur een versnelling en een vergroting van het draagvlak en zichtbaarheid geven aan de bescherming en ontwikkeling van waternatuur in Nederland. Hierbij zoeken we naar vormen van slimme of vernieuwende samenwerking en koppelen we kennis en kunde binnen de diverse partnerorganisaties. Voor waterschappen zou de ambitie moeten zijn om naast de natuurbelangen en Natura 2000 doelen ook de Kaderrichtlijn Water doelen zo veel mogelijk te koppelen en daarbij tevens oog  te houden voor de andere functies en belangen.”

  Wat kan het programma betekenen voor de Unie van Waterschappen?

  “LIFE IP Deltanatuur geeft positieve landelijk exposure, vergroot de kennis en de kennisnetwerken op gebied van water en natuur en biedt een prachtige uitdaging om de waternatuur in Nederland robuust en toekomstgericht te krijgen en te houden. En natuurlijk het allerbelangrijkste: we kunnen heel veel van elkaar leren. Dit laatste is een must.”

  U zit namens de Unie van Waterschappen in de stuurgroep van LIFE IP Deltanatuur, neemt u dit mee in uw dagelijkse werkzaamheden? Zo ja, op welke manier? 

  “Dagelijks misschien niet, maar wel met enige regelmaat. Bij de opgave rond Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water zijn wij volop betrokken. Diverse Natura 2000 gebiedsprocessen in ons werkgebied waarvan we er een drietal trekken, beheersen een groot deel van ons dagelijks werk. De Overijsselse Vecht is een aaneenschakeling van grote projecten en vraagstukken in een complexe governance-structuur. De opgaven en soms tegenstrijdige belangen zorgen voor de noodzaak tot veel en gedegen huiswerk alsook de afstemming met al onze gebiedspartners. LIFE IP Deltanatuur is een prachtig landelijk voorbeeld met aaneenschakeling van projecten en problematiek, waar wij binnen Vechtstromen ook op dagelijkse schaal mee te dealen hebben.”

  Er zijn binnen LIFE IP Deltanatuur diverse veldprojecten waarbij waterschappen betrokken zijn, onder andere Rivierherstel Vecht, Vismigratie Grote Wateren en Gebiedsontwikkeling Smakterbroek. Op welke manier merkt u dat ze zijn aangesloten bij het programma LIFE IP Deltanatuur? Met andere woorden: ziet u de toegevoegde waarde van het programma terug in de projecten?

  “Swimway Vecht is een mooi voorbeeld en een detailuitwerking van het LIFE IP veldproject Vismigratie Grote Wateren. Binnen Swimway Vecht krijgen kennisuitwisseling en de samenwerking (zelfs over de grens met Duitsland!) mooi gestalte. De noodzaak tot samenwerking is hier evident, want voor een geslaagd vismigratienetwerk en monitoringsnetwerk langs de Vecht heb je partners langs de Afsluitdijk, de randmeren, het IJsselmeer en de Duitse partners heel hard nodig. Vissen houden zich niet aan grenzen en wij gelukkig ook niet (meer).”

  Eén van de uitdagingen binnen ons programma is de soms tegenstrijdige en fragmentarische regelgeving. Loopt een waterschap hier ook tegenaan en op welke manier?

  “Helaas, ook als waterschap lopen we hier tegenaan. De wet- en regelgeving is vaak heel complex en zorgt ook regelmatig voor vertraging. Voor rivierherstel van de Vecht (Karshoek-Stegeren) zorgt een MER-procedure bijvoorbeeld voor meer dan een jaar vertraging. Terwijl het hele project in het teken staat van natuur- en rivierherstel en de KRW-opgaven. De vraag is of een MER-procedure hierbij veel toegevoegde waarde heeft als je je netjes aan de overige wet- en regelgeving houdt, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Wet Natuurbescherming.”

  Belemmert dit in de realisatie van de natuurdoelstellingen als waterschap?

  “Jazeker, zoals ook blijkt uit dit voorbeeld van rivierherstel van de Vecht, maar het kost bovenal erg veel extra geld en proceduretijd en dat moet allemaal wel uitgelegd en gefinancierd worden.”

  Ziet u hiervoor oplossingen?

  “De diverse onderdelen van het bevoegd gezag moeten beter hun taal leren spreken en tijdig afstemmen. Dat geldt voor de ministeries (intern en onderling) als voor de provincies.”

  Wat wilt u bereikt hebben als het programma LIFE IP Deltanatuur eindigt? Wat is belangrijk?

  “LIFE IP Deltanatuur is als integraal programma geslaagd als wij samen in staat zijn om op diverse plekken in Nederland en met alle relevante partijen te laten zien dat LIFE IP als een katalysator gewerkt heeft voor de realisatie van regionaal of (inter)nationaal belangrijk geachte waternatuur en Natura 2000 gebieden.”

  Met het programma willen we vooral nieuwe samenwerkingen stimuleren. Ziet u dergelijke nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan? Ziet u verbetering in de samenwerking met andere partijen?

  “Zeker, er zijn al nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, zelfs over de grenzen heen (zoals het eerder genoemde Swimway Vecht). Maar dat hoeven niet altijd grote samenwerkingsvormen te zijn, het kunnen ook kleine ondersteunende zaken en afstemmingsmomenten zijn. Zo heeft Vechtstromen voor het project in de Eems-Dollard voor allerlei informatie gezorgd over de samenwerking met de Duitse partners. Dat maakt dat LIFE IP Deltanatuur ook op kleine schaal heel succesvol kan zijn.”

  Mist u partners binnen het programma? Zo ja, welke? Wat voor rol zouden zij kunnen spelen?

  “Volgens mij missen we geen partners, maar kan het LIFE IP Deltanatuur project binnen alle bestaande partners nog beter landen. Dit is ook voor de waterschappen het geval; van de 21 waterschappen zijn momenteel 5 waterschappen actief in het LIFE IP Deltanatuur project.“

  Fotocredits: Waterschap Vechtstromen

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers