Gerelateerde blogs

Steurenvlag voor vangstmelding vissers

Steurenvlag voor vangstmelding vissers

Vissers die een zeldzame Europese steur vangen en...
LIFE IP op de kaart

LIFE IP op de kaart

De projecten van de partners van LIFE IP...
  • Blogs
  • Platform
  • Bezoek aan Platformdag IJsselmeergebied: focus op ecologie en ruimtelijke kwaliteit

Bezoek aan Platformdag IJsselmeergebied: focus op ecologie en ruimtelijke kwaliteit

Bezoek aan Platformdag IJsselmeergebied: focus op ecologie en ruimtelijke kwaliteit

Op 21 juni kwam een groot en divers gezelschap van onderzoekers, belangenorganisaties en ambtenaren in Lelystad bij elkaar om, onder leiding van de organisatie ˝Agenda IJsselmeergebied 2050˝, ideeën uit te wisselen over de ecologische ambitie voor het IJsselmeergebied. Dit gebied kent veel verschillende uitdagingen die met elkaar verbonden zijn of moeten worden: waterveiligheid, drinkwater en water voor de landbouw, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, waterkwaliteit, energieproductie (wind, zon, stromingsenergie, gradiënt zoet-zout), visserij, toerisme, recreatie en verstedelijking. De ambitie voor specifiek ecologie is dat het IJsselmeergebied een meer natuurlijk systeem wordt dat voldoende voedsel (op)levert voor onder andere de verschillende (beschermde) vogelsoorten.

Leren van elkaar

In twee verdiepende presentaties gaven Rijkswaterstaat, Deltares en Sportvisserij Nederland meer inzicht in het functioneren van het ecologische systeem van grote wateren.

Ervaringen en resultaten uit een enigszins vergelijkbaar gebied, het Lake Peipsi in Estland, werden op het IJsselmeer geprojecteerd waarbij zowel de verschillen als de overeenkomsten tussen deze twee gebieden nuttige informatie opleverde: zo valt bijvoorbeeld de ecologische compleetheid van Lake Peipsi op, terwijl in het IJsselmeer er een paar soorten zijn die overheersen, zoals de fonteinkruiden en driehoeksmossel. Daarnaast biedt het ontwikkelen van paaiplaatsen perspectief, de ambities en ontwikkelingsperspectieven voor het IJsselmeer bieden hiervoor de ruimte. Bijvoorbeeld bij dijkversterkingen worden vooroevers standaard al ondieper gemaakt.

Over de grenzen

In de presentaties en daaropvolgende discussies ging het er ook over dat we in Nederland nog meer moeten gaan kijken naar het totale systeem en minder naar de losse componenten. Dus meer naar de gehele stroomgebieden in plaats van naar losse beken, meren of rivieren. En het is belangrijk dat we de opgaven en de problemen van het IJsselmeergebied op een hoger ruimtelijk schaalniveau en dus over de grenzen van ieders beheergebied heen, gaan bekijken.

Vergroeiing met metropoolregio

In het middagdeel werd het boek 'IJsselmeergebied. Een ruimtelijk perspectief' van Frits Palmboom gepresenteerd. Het boek beschrijft de dynamiek van de metropoolregio waarmee het gebied is vergroeid. Het stagnerende ecosysteem, de gevolgen van de klimaatverandering en de recreatiedruk worden hierbij in overweging genomen. Daarnaast beschrijft het boek de ruimtelijke karakteristieken en presenteert het ontwerpvoorstellen voor de toekomst.

Ontwerpfase

Dat de fase van het ontwerpen een hele mooie, maar ook spannende fase wordt, werd duidelijk aan de hand van de reacties van de vertegenwoordigers van de opgaven in de (kern)gebieden (terreinbeherende instanties, gemeente, provincie). Iedereen herkent zich in de principes die in het boek geschetst worden, maar op gebiedsniveau en binnen projecten moet dit nog een plek krijgen.

Resultaten en nabije toekomst

Het ochtend- en middagdeel werden aan elkaar gekoppeld door de mogelijkheid te bieden aan een ieder die wilde om in 1 minuut zijn of haar verhaal te pitchen. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Verschillende organisaties (belangenbehartigers, gemeenten, onderzoeksorganisaties) gaven een korte toelichting op de actualiteiten, (onderzoeks)resultaten en zaken waar ze zich de komende tijd mee bezig houden.

Platformdagen

De volgende Platformdagen IJsselmeergebied staan al in de steigers. Op 6 september 2018 (over o.a. het onderwerp waterplanten) en op 15 november 2018 (o.a. over het thema ˮRuimte voor duurzame energieˮ).

Fotocredits: Nieuwsbrief Agenda IJsselmeergebied 2050

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers