Het programma LIFE IP Deltanatuur komt voort uit Natura 2000. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen. Met Natura 2000 wil men deze flora en fauna duurzaam beschermen. Het beschermen van natuurgebieden op het vasteland lukt, het verrijken van ‘natte’ natuurgebieden, de zogenoemde grote wateren, lukt onvoldoende.

Uit analyse blijkt dat daarbij verschillende factoren een rol spelen. Zo is er bij direct betrokkenen zoals beheerders, gebruikers, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast is er onvoldoende synergie tussen diverse grote uitvoeringsprogramma’s die betrekking hebben op veiligheid, waterkwaliteit en natuur. Ook de richtlijnen van Natura 2000 lijken niet voldoende ruimte te bieden aan de natuurontwikkeling van de grote wateren.

Met het programma LIFE IP Deltanatuur proberen we antwoord te geven op deze knelpunten en zo een ‘boost’ te geven aan de bescherming van Europa’s meest waardevolle en bedreigde soorten en leefgebieden in Nederland, samen met alle partners. De partners binnen het programma LIFE IP Deltanatuur zullen het natuurbelang met andere activiteiten en functies - zoals waterkwaliteit, waterveiligheid en economische belangen - combineren.

LIFE en de Europese Unie

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE in Nederland. Het programma ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van onder meer natuur en biodiversiteit (onder meer het verbeteren van Natura 2000-gebieden).

LIFE IP Deltanatuur is een zogenoemd integraal project. Het is bedoeld als katalysator om een integraal en strategisch plan voor de aanpak van de milieu– of klimaatproblemen van een omvangrijk geografisch gebied van A tot Z te implementeren, (multi)regionaal of (inter)nationaal. De nadruk ligt op coördinatie en verbondenheid van alle relevante partijen. De onderwerpen komen voort uit Europese milieu- en klimaatwetgeving en omvat onder meer het onderwerp natuur (management meerdere Natura2000-gebieden tegelijk, uitvoering van het Prioritized Action Framework (PAF) N2000).

Deltanatuur 'de vijf grote wateren'

De focus ligt op de zogenaamde ‘natte’ Natura 2000-gebieden in Nederland, waar de ontwikkeling achterloopt ten opzichte van de ‘droge’ gebieden. Het gaat in dit programma dus specifiek om de belemmeringen en knelpunten in de vijf grote wateren (= de Deltanatuur) en de directe omgeving (kusten, dijken, maar ook internationale raakvlakken):

  • Noordzee
  • Waddenzee
  • IJsselmeer
  • Rivierengebied
  • Zuid-Westelijke Delta